List of characters that can be used in the random words.
Seznam písmen, která mohou být použita v náhodných slovech.
Minimum length of generated words.
Minimální délka generovaných slov.
Maximum length of generated words.
Maximální délka generovaných slov.
Optional template for generating of random words. Use '0' for vowel, '1' for consonant, '?' for any character, and '*' after these to specify that the character can occur zero times or more times in a row. For example template 'b0*r1?' specifies that after 'b' there can be zero or more vowels, then 'r' follows, then exactly one consonant and then any character from the list. Characters 'a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y', 'е', 'ё', 'и', 'ю', 'я', 'α', 'ε', 'η', 'ι', 'ο', 'ω' and 'υ' are treated as vowels, anything else is treated as consonant.
Nepovinná šablona pro generování náhodných slov. Použijte "0" pro samohlásku, "1" pro souhlásku, "?" pro jakékoliv písmeno a "*" po těchto znacích pro určení, že předchozí znak se může opakovat bud vůbec nebo jednou i vícekrát za sebou. Například "b0*r1?" určuje, že po "b" může být žádná nebo více samohlásek, pak následuje "r", pak přesně jedna souhláska a poté jakékoliv písmeno ze seznamu. Za samohlásky jsou považovány znaky "a", "e", "i", "o", "u", "y", "е", "ё", "и", "ю", "я", "α", "ε", "η", "ι", "ο", "ω" a "υ", všechny ostatní znaky jsou považovány za souhlásky.
Word or words in which the letters should be shuffled.
Slovo nebo slova, ve kterých mají být zpřeházena písmena.
Chance for each letter in the word that it will be shuffled. The higher the chance the more probable it is the letter will be shuffled.
Šance pro každé písmeno ve slově, že bude zaměněno. Čím vyšší šance, tím pravděpodobnější je, že písmeno bude zaměněno.
Letters that can be used as replacement letters in the random words.
Písmena, která mohou být použita jako zástupné znaky v náhodných slovech.
Word or words in which the letters should be replaced.
Slovo nebo slova, ve kterých mají být nahrazena písmena.
Chance for each letter in the word that it will be replaced. The higher the chance the more probable it is the letter will be replaced.
Šance pro každé písmeno ve slově, že bude nahrazeno. Čím vyšší šance, tím pravděpodobnější je, že písmeno bude nahrazeno.

List of characters that can occur in the random passwords.
Seznam znaků, které se mohou vyskytovat v náhodných heslech.
Length of generated passwords.
Délka generovaných hesel.
Whether characters can be randomly converted to upper case.
Zda mohou být písmena náhodně převedena na velká písmena.
Whether characters can be randomly converted to lower case.
Zda mohou být písmena náhodně převedena na malá písmena.
Online Random Word Generator is free tool for generating ofrandom words. This generator generates random words several different ways and it's just up to you which one you choose. You can find this generator useful when you need to generate an original name, nick, domain name, product name etc. It can also change existing words and generate passwords. This generator generates each time many random words. Generated words are completely random to not restrict the output by some lexical rules that might be even counterproductive in some cases. That means on the other side that many of the words will be just trash. Anyway, don't worry, you might find real "jewels" among the words. Just give it a try! :-)
Online generátor náhodných slov je zadarma dostupný nástroj pro generování náhodných slov. Generátor generuje náhodná slova několika různými způsoby a je jen na vás, který z nich si vyberete. Generátor vám může přijít vhod, když budete potřebovat vygenerovat originální jméno, přezdívku, název domény, název výrobku apod. Generátor také umí měnit existující slova a generovat hesla. Generátor pokaždé generuje mnoho náhodných slov. Vygenerovaná slova jsou úplně náhodná, aby nedocházelo k omezení generování nějakými lexikálními pravidly, která mohou být dokonce v některých případech kontraproduktivní. To na druhou stranu znamená, že mnoho z vygenerovaných slov bude jen odpad. Nicméně nemějte obavy, mezi vygenerovanými slovy můžete najít opravdové "drahokamy". Jen to zkuste! :-)
Did you find a bug? Do you miss some feature? Do you have an idea that could improve the generators? Or would you like to share with us your opinion about the generators? Or you just want us drop a message? Then either use this form or email us at feedback@wordgen.eu. We are looking forward to messages from you!
Našli jste chybu? Chybí vám nějaká funkce? Máte nějaký nápad, který by mohl vylepšit naše generátory? Nebo byste se s námi chtěli podělit o váš názor na tyto generátory? Nebo nám chcete jen poslat zprávu? Pak bud použijte tento formulář nebo nám napište na feedback@wordgen.eu. Těšíme se na zprávy od vás!
You can help us in several ways:
  • If you like our website, click on Facebook Like button at the bottom of this page. This way you will also be updated with news about this website.
  • Let us know what you think about this website, what you like about it and what you miss there etc. using the Feedback tab.
  • Spread a word about our website, link to our website and share our website with your friends using the Share button at the bottom of this page.
  • You can help us to make this website accessible for people that do not speak the languages that the website is translated to. If you want to help us to translate the website, just let us know and we will explain you what and how needs to be translated.
  • You cal also donate us some money.
Můžete nám pomoct několika způsoby:
  • Pokud se vám líbí naše stránky, klepněte na tlačítko Facebooku "To se mi líbí" dole na této stránce. Tak budete také informovaní o novinkách na tomto webu.
  • Dejte nám vědět, co si o tomto webu myslíte, co se vám na něm líbí a co vám na něm chybí atd. prostřednictvím záložky "Zpětná vazba".
  • Šiřte informace o našem webu, odkazujte na náš web a sdílejte náš web se svými přáteli pomocí facebookového tlačítka "Sdílet" dole na této stránce.
  • Můžete nám pomoct zpřístupnit tento web lidem, kteří nemluví jazyky, do kterých je tento web přeložený. Pokud nám chcete pomoct přeložit tento web, dejte nám vědět a my vám vysvětlíme co a jak je potřeba přeložit.
  • Také nám můžete poslat nějaké peníze.